PARKING AI

Wettelijke vermeldingen

Wettelijke kennisgeving en RGPD

PARKING ARTIFICIAL INTELLIGENCE SARL, hierna te noemen Parking.AI, is als parkeeraggregator gespecialiseerd op het gebied van parkeerinformatie en -gegevens, prijsvergelijking en reservering van parkeerplaatsen, en stelt haar Partners in staat hun parkeeraanbiedingen en -diensten op haar Website en bij haar omroepen te promoten dankzij een breed scala aan display- en web- en mobiele oplossingen.

Als zodanig exploiteert zij een verwijzings- en vergelijkingsdienst voor parkeerreserveringsplatforms en parkeerdiensten, vergelijkbaar met een marktplaats zonder transacties en een online prijsvergelijker, omschreven als een aggregator.

Het doel van deze dienst is :
- Het promoten van het merkimago, het logo, de verkoopsvoorwaarden en de parkeerdiensten van de Partner mogelijk maken,
- De bezoekers van de site in staat stellen de meest pertinente aanbiedingen te vergelijken bij hun zoektocht naar een parkeerplaats,
- Vergroting van de zichtbaarheid van de parkeerterreinen van de Partner in de zoekresultaten van de Sites en op de specifiek aan de parkeerterreinen gewijde pagina's,
- Bezoekers van de sites van de Aggregator de mogelijkheid bieden om een parkeerdienst te vinden die aan hun behoeften voldoet en om tegen betaling aan Parking.AI te worden doorverwezen naar de parkeerdiensten van de Partner,
- Het verkeer en de prestaties van de diensten van de Partner te verbeteren, zonder dat dit een doelverbintenis is, maar veeleer een middelenverbintenis,
- Om bezoekers van Parking.AI in staat te stellen een parkeerplaats of een dienst te boeken op de website van de partner,

Definities

Klant: iedere professionele of natuurlijke persoon die hiertoe in staat is in de zin van de artikelen 1123 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek, of iedere rechtspersoon, die de Site bezoekt onder voorbehoud van de onderhavige Voorwaarden.

Diensten: https://www.parking.ai biedt de Gebruikers van de Site een prijsvergelijkingstool en een doorverwijzingsdienst aan, waarvoor de site een commissie kan ontvangen.

Inhoud: Alle elementen die de op de Site aanwezige informatie vormen, met name teksten - afbeeldingen - video's.

Informatie voor de klant: Hierna te noemen "Informatie(s)" die overeenkomen met alle persoonsgegevens die door https://www.parking.ai kunnen worden bewaard voor het beheer van uw account, het beheer van klantrelaties en voor analyse en statistische doeleinden.

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruik maakt van de bovengenoemde site.

Persoonsgegevens: "Gegevens die, in welke vorm ook, direct of indirect, de identificatie mogelijk maken van de natuurlijke personen waarop zij betrekking hebben" (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978). De termen "persoonsgegevens", "betrokkene", "subverwerker" en "gevoelige gegevens" hebben de betekenis die is gedefinieerd in de Algemene verordening gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679).

1 - Presentatie van de website

Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie worden de gebruikers van de website https://www.parking.ai op de hoogte gebracht van de identiteit van de verschillende partijen die bij de creatie en de controle van de website betrokken zijn:

Eigenaar: PARKING ARTIFICIAL INTELLIGENCE SARL Maatschappelijk kapitaal van € 35.376 BTW-nummer: FR02843152547 - 1 boulevard du Canal 44270 Machecoul-Saint-Même Verantwoordelijke voor de publicatie: Bruno Verplancken - +33 (0)2 85 52 32 28. De verantwoordelijke voor de publicatie is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon. Webmaster en ontwerper van de website: Jonathan Guillet - webmaster@parking.ai Host: gandi - 63-65 Boulevard Masséna 75013 Paris 01 70 37 76 61 Functionaris voor gegevensbescherming: Bruno Verplancken - dpo@parking.ai

2 - Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de diensten

De Site vormt een intellectueel werk dat wordt beschermd door de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom en de toepasselijke internationale regelgeving. De Klant mag de elementen of werken van de Site op geen enkele wijze hergebruiken, overdragen of voor eigen rekening exploiteren, noch geheel noch gedeeltelijk.

Het gebruik van de site https://www.parking.ai impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld en de gebruikers van de website https://www.parking.ai wordt derhalve verzocht ze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gezien te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. https://www.parking.ai kan echter beslissen om de website te onderbreken voor technisch onderhoud. In dat geval zal https://www.parking.ai zich inspannen om de gebruikers op voorhand te informeren over de data en de tijdstippen van de interventie. De website https://www.parking.ai wordt regelmatig bijgewerkt door https://www.parking.ai. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd: zij zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

3 - Beschrijving van de verleende diensten

Het doel van de website https://www.parking.ai is :
- Het promoten van het merkimago, het logo, de verkoopsvoorwaarden en de parkeerdiensten van de Partner mogelijk maken,
- De bezoekers van de site in staat stellen de meest samenhangende aanbiedingen te vergelijken bij hun zoektocht naar een parkeerplaats,
- Vergroting van de zichtbaarheid van de parkeerterreinen van de Partner in de zoekresultaten van de Sites en op de specifiek aan de parkeerterreinen gewijde pagina's,
- Bezoekers van de sites van de samensteller de mogelijkheid bieden om een parkeerdienst te vinden die aan hun behoeften voldoet en omgeleid te worden naar de parkeerdiensten van de partner, in ruil voor een vergoeding van Parking.AI
- Het verkeer en de prestaties van de diensten van de Partner te verbeteren, zonder dat dit een doelverbintenis is, maar een middelenverbintenis,
- Om bezoekers van Parking.AI in staat te stellen een parkeerplaats of dienst te reserveren op de website van de partner,

Alle informatie op de website https://www.parking.ai wordt ter informatie verstrekt en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de website https://www.parking.ai niet volledig. Zij wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sedert zij op de markt is gebracht.

4 - Contractuele beperkingen inzake technische gegevens

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade in verband met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de site te bezoeken met recente apparatuur, vrij van virussen en met een browser van de laatste generatie die is bijgewerkt. De site https://www.parking.ai wordt gehost door een dienstverlener op het grondgebied van de Europese Unie, overeenkomstig de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (RGPD: n° 2016-679).

Het doel is een dienst te verlenen die de beste toegankelijkheid garandeert. De gastheer garandeert de continuïteit van zijn dienstverlening 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Zij behoudt zich evenwel het recht voor om de hostingdienst gedurende een zo kort mogelijke periode te onderbreken, met name voor onderhoudsdoeleinden, om haar infrastructuren te verbeteren, in geval van een storing van haar infrastructuren of indien de Diensten verkeer genereren dat als abnormaal wordt beschouwd.

https://www.parking.ai en de host kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storing van het internetnetwerk, de telefoonlijnen of de computer- en telefoonapparatuur, met name in geval van overbelasting van het netwerk waardoor geen toegang tot de server mogelijk is.

5 - Intellectuele eigendom en namaak

https://www.parking.ai is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de website, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, video's, iconen en geluiden. Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of procédés, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van: https://www.parking.ai.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Code de la Propriété Intellectuelle.

6 - Beperkingen van de aansprakelijkheid

https://www.parking.ai is verantwoordelijk voor de kwaliteit en waarheidsgetrouwheid van de Content die het publiceert. https://www.parking.ai kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade die wordt veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de website https://www.parking.ai, en die het gevolg is van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de in punt 4 genoemde specificaties, of van het optreden van een bug of incompatibiliteit.

https://www.parking.ai kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van markt of gemiste kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de https://www.parking.ai website. Interactieve zones (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactzone) zijn beschikbaar voor de gebruikers.

https://www.parking.ai behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle inhoud te verwijderen die op deze site is geplaatst en die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming. In voorkomend geval behoudt https://www.parking.ai zich tevens het recht voor om de gebruiker burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in geval van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschappen, ongeacht de drager (tekst, foto's, enz.).

7 - Beheer van persoonsgegevens

De Klant wordt op de hoogte gebracht van de regelgeving inzake marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 voor vertrouwen in de digitale economie, de wet op de gegevensbescherming van 06 augustus 2004 alsook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: n° 2016-679).

7.1 Verantwoordelijken voor het verzamelen van persoonsgegevens

Voor de Persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van de aanmaak van de persoonlijke account van de Gebruiker en het browsen op de Site, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de Persoonsgegevens: PARKING ARTIFICIAL INTELLIGENCE. https://www.parking.aiest vertegenwoordigd door Bruno Verplancken, zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de door haar verzamelde gegevens verbindt https://www.parking.ai zich ertoe de vigerende wettelijke bepalingen na te leven. Het is met name de verantwoordelijkheid van de Klant om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, zijn prospects en klanten volledig te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens vanaf het moment dat hun toestemming is verkregen, en een register van de verwerking bij te houden in overeenstemming met de werkelijkheid. Telkens wanneer https://www.parking.ai Persoonsgegevens verwerkt, neemt https://www.parking.ai alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens nauwkeurig zijn en relevant zijn voor de doeleinden waarvoor https://www.parking.ai ze verwerkt.

7.2 Doel van de verzamelde gegevens

https://www.parking.ai zal waarschijnlijk alle of een deel van de gegevens verwerken:
- om het surfen op de Site mogelijk te maken en het beheer en de traceerbaarheid van de door de gebruiker bestelde diensten mogelijk te maken: aansluitingsgegevens en gebruik van de Site, facturering, bestelhistoriek, enz.
- om computerfraude (spamming, hacking, enz.) te voorkomen en te bestrijden: computerapparatuur die wordt gebruikt om te surfen, IP-adres, wachtwoord (hashed)
- om de navigatie op de Site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens
- om optionele tevredenheidsonderzoeken uit te voeren op https://www.parking.ai: e-mailadres
- voor het voeren van communicatiecampagnes (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres

https://www.parking.ai verkoopt uw persoonsgegevens niet; deze worden alleen voor statistische en analysedoeleinden gebruikt.

7.3 Recht van toegang, rectificatie en verzet

In overeenstemming met de geldende Europese regelgeving hebben de Gebruikers van https://www.parking.ai de volgende rechten: - recht van toegang (artikel 15 RGPD) en rectificatie (artikel 16 RGPD), actualisering, volledigheid van de gegevens van Gebruikers recht van blokkering of verwijdering van persoonsgegevens van Gebruikers (artikel 17 RGPD), wanneer deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn, of waarvan de inzameling, gebruik, verstrekking of opslag is verboden - recht om toestemming op elk moment in te trekken (artikel 13-2c GDPR) recht om de verwerking van gebruikersgegevens te beperken (artikel 18 GDPR) - het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens van gebruikers (artikel 21 GDPR) - het recht op overdraagbaarheid van door Gebruikers verstrekte gegevens, wanneer deze gegevens onderworpen zijn aan geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een overeenkomst (artikel 20 GDPR) - het recht om te bepalen wat er met de gegevens van de Gebruikers gebeurt na hun overlijden en om te kiezen aan wie https://www.parking.ai hun gegevens (al dan niet) zal meedelen aan een derde die zij vooraf hebben aangewezen

Zodra https://www.parking.ai kennis krijgt van het overlijden van een Gebruiker en bij gebrek aan instructies van de Gebruiker, verbindt https://www.parking.ai zich ertoe om de gegevens van de Gebruiker te vernietigen, tenzij het noodzakelijk is om ze te bewaren voor bewijskrachtige doeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als de Gebruiker wil weten hoe https://www.parking.ai zijn/haar Persoonsgegevens gebruikt, om rectificatie ervan wil vragen of zich tegen de verwerking ervan wil verzetten, kan de Gebruiker schriftelijk contact opnemen met https://www.parking.ai op het volgende adres

PARKEER KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE - DPO, Bruno Verplancken 1 boulevard du Canal 44270 Machecoul-Saint-Même.

In dat geval moet de Gebruiker aangeven welke Persoonsgegevens hij door https://www.parking.ai wil laten corrigeren, bijwerken of wissen, waarbij hij zich nauwkeurig moet identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

Verzoeken om verwijdering van Persoonsgegevens zijn onderworpen aan de verplichtingen die de wet aan https://www.parking.ai oplegt, in het bijzonder met betrekking tot het bewaren of archiveren van documenten. Ten slotte kunnen de gebruikers van https://www.parking.ai een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, en met name bij de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Niet-mededeling van persoonsgegevens

https://www.parking.ai zal de over zijn Cliënten verzamelde Informatie niet verwerken, hosten of overdragen aan een land dat buiten de Europese Unie ligt of door de Europese Commissie als "niet-adequaat" wordt erkend, zonder de cliënt daarvan vooraf in kennis te stellen. https://www.parking.ai blijft echter vrij om zijn technische en commerciële onderaannemers te kiezen, op voorwaarde dat zij voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679).

https://www.parking.ai verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de Informatie te vrijwaren en met name te voorkomen dat deze aan onbevoegden wordt meegedeeld. Indien echter een incident dat gevolgen heeft voor de integriteit of vertrouwelijkheid van de Informatie van de Klant ter kennis wordt gebracht van https://www.parking.ai, moet deze laatste de Klant zo spoedig mogelijk informeren en meedelen welke corrigerende maatregelen zijn genomen. Bovendien verzamelt https://www.parking.ai geen "gevoelige gegevens".

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden verwerkt door dochterondernemingen van https://www.parking.ai en onderaannemers (dienstverleners), uitsluitend om de doeleinden van dit beleid te verwezenlijken.

Binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden en voor de hierboven vermelde doeleinden, zijn de belangrijkste personen die toegang kunnen hebben tot de gegevens van de Gebruikers van https://www.parking.ai voornamelijk de agenten van onze klantendienst.

7.5 Soorten verzamelde gegevens

Met betrekking tot de gebruikers van een Site https://www.parking.ai, verzamelen wij de volgende gegevens die essentieel zijn voor het functioneren van de dienst, en die bewaard zullen worden voor een periode van maximaal 12 maanden na het einde van de contractuele relatie: Naam, voornaam, postadres, e-mail, mobiel nummer

https://www.parking.ai verzamelt ook informatie die ons in staat stelt de gebruikerservaring te verbeteren en gecontextualiseerd advies te geven: informatie over het voertuig, het aantal passagiers en de heen- en terugvlucht

Deze gegevens worden bewaard voor een maximumperiode van 12 maanden na het einde van de contractuele relatie.

8 - Incident melding

Ondanks al onze inspanningen is geen enkele methode van overdracht via het Internet en geen enkele methode van elektronische opslag volledig veilig. Wij kunnen derhalve geen absolute veiligheid garanderen. Indien wij kennis krijgen van een inbreuk op de beveiliging, zullen wij de betrokken gebruikers daarvan in kennis stellen, zodat zij passende maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor incidentenmelding houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. Wij verbinden ons ertoe onze klanten volledig te informeren over alle aangelegenheden in verband met de veiligheid van hun rekening en hen alle informatie te verstrekken die nodig is om hen te helpen aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen te voldoen.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de website https://www.parking.ai wordt zonder medeweten van de gebruiker openbaar gemaakt, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of op enigerlei wijze aan derden verkocht. Alleen de overname van https://www.parking.ai en zijn rechten zou de overdracht van de genoemde informatie aan de uiteindelijke koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens ten opzichte van de gebruiker van de site https://www.parking.ai.

8.1 Veiligheid

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens en Persoonlijke Gezondheidsgegevens te waarborgen, maakt https://www.parking.ai gebruik van netwerken die worden beschermd door standaardvoorzieningen zoals firewalls, pseudonimisering, encryptie en wachtwoorden.

Bij de verwerking van Persoonsgegevens neemt https://www.parking.ai alle redelijke maatregelen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

9 - Hyperlinks, cookies en internetlabels

De website https://www.parking.ai bevat een aantal hyperlinks naar andere websites, die met toestemming van https://www.parking.ai zijn opgezet. https://www.parking.ai heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren, en aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Tenzij u besluit cookies te deactiveren, aanvaardt u dat de site ze kan gebruiken. U kunt deze cookies op elk moment en kosteloos deactiveren door gebruik te maken van de deactiveringsopties die u worden aangeboden en die hieronder worden vermeld, wetende dat dit de toegang tot alle of een deel van de Diensten die door de site worden aangeboden, kan beperken of verhinderen.

9.1 Cookies

Een "cookie" is een klein informatiebestand dat naar de browser van de Gebruiker wordt gestuurd en op de terminal van de Gebruiker (bv. computer, smartphone) wordt opgeslagen, (hierna "Cookies"). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker en de datum en het tijdstip van toegang. Cookies kunnen in geen geval schade toebrengen aan de terminal van de Gebruiker.

https://www.parking.ai kan de informatie verwerken die de Gebruiker over zijn bezoek aan de Site heeft verzameld, zoals de geraadpleegde pagina's en de uitgevoerde zoekopdrachten. Deze informatie stelt https://www.parking.ai in staat de inhoud van de Site en de surfervaring van de Gebruiker te verbeteren.

Cookies vergemakkelijken de navigatie en/of de levering van diensten die door de Site worden aangeboden, en de Gebruiker kan zijn browser zo configureren dat hij kan beslissen of hij ze al dan niet aanvaardt, zodat Cookies in de terminal worden opgeslagen of, integendeel, dat ze worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij volgens de afzender ervan. De Gebruiker kan zijn browsersoftware ook zo configureren dat van tijd tot tijd aanvaarding of weigering van Cookies wordt voorgesteld, voordat een Cookie waarschijnlijk op zijn terminal wordt opgeslagen. https://www.parking.ai informeert de Gebruiker dat het in dit geval mogelijk is dat niet alle functionaliteiten van zijn browsersoftware beschikbaar zullen zijn.

Indien de Gebruiker de opslag van Cookies in zijn terminal of browser weigert, of indien de Gebruiker de daar opgeslagen Cookies verwijdert, wordt de Gebruiker ervan op de hoogte gesteld dat zijn navigatie en ervaring op de Site beperkt kunnen zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneer https://www.parking.ai of een van zijn dienstverleners om redenen van technische compatibiliteit het type browser dat door de terminal wordt gebruikt, de taal- en beeldscherminstellingen of het land van waaruit de terminal met het internet lijkt te zijn verbonden, niet kan herkennen.

In voorkomend geval wijst https://www.parking.ai alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen verbonden aan de verminderde werking van de Site en alle diensten aangeboden door https://www.parking.ai, als gevolg van (i) de weigering van Cookies door de Gebruiker (ii) de onmogelijkheid voor https://www.parking.ai om de Cookies die nodig zijn voor hun werking te registreren of te raadplegen als gevolg van de keuze van de Gebruiker. Voor het beheer van Cookies en de keuzes van de Gebruiker is de configuratie van elke browser verschillend. Dit wordt beschreven in het helpmenu van de browser, waarin wordt aangegeven hoe de Gebruiker zijn wensen met betrekking tot Cookies kan wijzigen.

De Gebruiker kan er te allen tijde voor kiezen om zijn of haar wensen met betrekking tot Cookies kenbaar te maken en te wijzigen. https://www.parking.ai kan ook gebruik maken van de diensten van externe dienstverleners om haar te helpen bij het verzamelen en verwerken van de informatie die in deze paragraaf wordt beschreven. Ten slotte kunnen Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus, door te klikken op de icoontjes van de sociale netwerken Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus die op de Website https://www.parking.ai of op de mobiele applicatie ervan verschijnen, en indien de Gebruiker het plaatsen van cookies heeft aanvaard door verder te surfen op de Website https://www.parking.ai of op de mobiele applicatie ervan, ook cookies plaatsen op uw terminals (computer, tablet, mobiele telefoon).

Dit soort cookies wordt alleen op uw terminals geplaatst als u daarmee instemt, door verder te surfen op de Website of de mobiele applicatie van https://www.parking.ai. De Gebruiker kan niettemin op elk moment zijn of haar toestemming voor https://www.parking.ai intrekken om dit soort cookies te plaatsen.

9.2 Internet-tags ("TAGS")

https://www.parking.ai kan af en toe gebruikmaken van internettags (ook bekend als actietags, single-pixel GIF's, clear GIF's, onzichtbare GIF's en one-to-one GIF's) en deze inzetten via een partner voor webanalyse die in het buitenland gevestigd kan zijn (en dus de bijbehorende informatie, met inbegrip van het IP-adres van de Gebruiker, kan opslaan).

Deze beacons worden zowel geplaatst in de online advertenties die gebruikers toegang geven tot de Site, als op de verschillende pagina's van de Site.

Met deze technologie kan https://www.parking.ai de reacties van de bezoekers op de Site en de doeltreffendheid van de acties evalueren (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de informatie die wordt geraadpleegd), evenals het gebruik van deze Site door de Gebruiker.

De externe dienstverlener kan via deze tags informatie verzamelen over bezoekers van de Site en andere websites, rapporten samenstellen over de activiteit van de Site voor https://www.parking.ai, en andere diensten verlenen met betrekking tot het gebruik van de Site en het internet.

10 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de site https://www.parking.ai is onderworpen aan het Franse recht. Behoudens in gevallen waarin de wet dit niet toestaat, zijn uitsluitend de bevoegde rechtbanken van Nantes bevoegd.